The Maravi Post

Switch to desktop Register LoginMtumiki wa Mulungu anena za amene adzapambane chisankho cha u president ku Malawi pa 20 May chaka Chino

Prophet Austin LiabunyaLILONGWE (MaraPost)—Prophet Austin Liabunya wauza dziko la Malawi pa yemwe adzapambane Chisankho chimene chili nkudza miyezi ikubwelayi pa 20 May 2014. Mtumiki wa Mulunguyu wanena izi pa wayilesi ya Galaxy FM dzulo pamene amafotokoza za Mapemphero amene anakoza olowera Mchakacha chtsopanochi amene anachitikira ku Area 23, mu Mzinda wa Lilongwe. Prophet Liabunya anacheza ndi Mtolankhani wa Galaxy radio bambo Gerald Viola motere.

Ken Msonda alembetsa Mkawundula wa ma Voti

Msonda- pa line kudikira kuti alembetse ma voti kwawo ku RumphiRUMPHI (MaraPost) --Mkulu wojijiduka mchipani cholamula cha Peoples Party Ken Msonda lolemba lapitali adakalembetsa mkaundula wa mavoti kuti adzathe kuvota mchisankho chimene chilli nkubwela mu mchaka cha 2014.

Hits: 920

Read more: Ken Msonda alembetsa Mkawundula wa ma Voti

Mafumu a mu Mzuzu awawuza asafunse chipondamtengo poikira umboni munthu kuti alembetse pa za chisankho.

Mayi Naomi NyaGondwe NyamNyirenda kulangiza anthu a ku Chamalaza pa nkhani yakalembera.Mafumu a ku Chamalaza mumzinda wa Mzuzu awalangiza kuti asafunse dipo kapena ndalama pochitira  umboni  munthu wa chilendo kapena wa mmudzi mwawo  kuti alembetse mukaundula wa za chisankho chifukwa kutero ndi mulandu ndipo akapezeka azamangidwa.

Mkulu woyang’anira zophunzitsa wanthu pa nkhani za chisankho mumzindawu mayi Naomi Gondwe NyaMNyirenda  ndiye adanena izi lachitatu pamemne amachezera azimayi, mafumu, zinduna, anthu a matchalichi osiyanasiyana ndinso akuluakulu a zipani zosiyanasiyana pa sukulu ya Chamalaza .

Mayi Gondwe NyamNyirenda adati  mfumu kuwunikira anthu ache pa zitukuko zosiyanasiyana zochitika mmudzi mwache ndi ntchito yache kuyikira umboni ndipo sayenera kufupidwa pokhetsa thukuta pantchitoyi.

Iwo ati mfumu yachoncho ilibe chikondi ndi anthu ache ndipo ndiyachinyengo yoyenera kumangidwa.

Mayiyu wanena izi malingana kuti dziko la Malawi chaka cha mawa pa May 20, lizakhara ndizisankho zapatatu kwa nthawi yoyamba muzakazambirimbiri pomwe nzika za dziko lino zizasankha phungu, mlangizi wadera ndinso mkulu wadziko(pulezidenti).

Koma izi zisadachitike, munthu ayenera kulembetsa kaye kuti azathe kusankha bwino atsogoleriwa.

Pamene kumadera ena kalemberayu adayamba kale,mumzimdawu, kulembetsa kudzachitika pa Decembala 5 ndipo kuzatha pa Decembala 18 2013.

Mayi Nyamnyirendawa ati  kuti munthu ulembetse bwino payenera kukhara chiphatso monga choyendetsera galimoto, choyendera kunja kapena chikalata chochokera kwamfumu kuyikira umboni kuti ndiwedi nzika ya Malawi.

Mayi Nyamnyirenda ati otsalembetsa asemphana ndi zabwino zambiri chifukwa chiphatso choponyera voti ndichabwino kwambiri  pazitukuko zambiri zomwe munthu nkupezapo phindu. Iwo adati ndiphatso choponyera voti munthu ungathe kutengera ndalama ku banki, ndizabwino zotero.

Polankhulaposo pa nkhani yolembetsa yomweyo, mayi Rabecca Hara Chisanya omwe ndinamandwa pophunzitsa nkhani za zisankho adati  kulembetsa kawiri kuti chipani  chomwe  amachikonda chipambane kwambiri ndi mlandu waukulu woti munthu kumangidwa.

Iwo ati ngati chithunzi chomwe wina wajambulitsa patsikulo sichidamusangalatse ndi bwino kujambulanso kachiwiri kusiyana ndi kulembetsa kawiri.

Komanso anthu akuChamalaza awuzidwa kuti asazavale Malaya a mtundu wa chipani chomwe iwo amachikonda panthawi yakalemberayi chifukwa kutero kuli ngati ukukopa wanthu kapena kuzetsa ziwawa pamalo a boma.

Anthuwa awuzidwanso kuti apite akalembetse mwaunyinji wawo tsiku likafika chifukwa kulibe kuonjezera matsiku pazifukwa zochedwera  dala.

Mmalo mwawo, mfumu Galang’ombe ya kuchamalaza yathokoza bungwe lachisankholi chifukwa cha maphunzirowo eti awatsegulammaso.

Hits: 1295

Sataniki Yakula pa Malawi Osati Kulimba Mtima

Wakuba kufika naye ku Mortuary ya Kamuzu Central Hospital atamuwotcha a Malawi azake ku Lilongwe pamene mbava za cash-gate zili pheeeWokondedwa Bambo M.P. Mbewe, Mkozi wa Maravi Post,

Hits: 2574

Read more: Sataniki Yakula pa Malawi Osati Kulimba Mtima

@2010 The Maravi Post an Eltas EnterPrises INC Publishing Company
Site Developed By JRC

Top Desktop version